Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden instrumentale lessen

 

Aanmelding

 • 1.1  Aanmelding kan alleen plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Door ondertekening verklaart de cursist akkoord te gaan met de voorwaarden en tarieven van het geldende schooljaar. De algemene voorwaarden staan op het inschijfformulier en op de website van doedab.
 • 1.2 Aanmelding vindt plaats voor de eerste les en is persoonsgebonden.
 • 1.3 Bij minderjarigen dient het inschrijfformulier te zijn ondertekend door een ouder of verzorger.
 • 1.4 Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.
 • 1.5 Het inschrijfformulier kunt u ingevuld sturen naar: doedab,Leeuwarderstraat 7, 8932 GN Leeuwarden
 • 1.6 Alle administratieve wijzigingen (adres, telefoonnummer(s)en emailadres etc.) dienen altijd schriftelijk of per email te worden doorgegeven aan  doedab
 • 1.7 De inschrijving is voor een cursusjaar bindend. Dat wil zeggen dat u automatisch voor een cursusjaar ingeschreven blijft totdat u  schriftelijk opzegt. Het cursusjaar loopt van 1 augustus  t/m 31 juli.
 • 1.8 Groepslessen zijn enkel mogelijk bij gezamenlijke aanmelding tenzij anders vermeld.
 • 1.9  Een her-aanmeldingsformulier zal beschikbaar zijn aan het eind van het cursusjaar.

Opzegging

 • 2.1 Indien de leerling de lessen wil beëindigen dan moet dit schriftelijk worden gemeld via het adres van doedab. (zie punt 1.5)
 • 2.2 Voor het ontbinden van de lesovereenkomst  geldt een opzegtermijn van ten minst één maand ingaande op de eerste van de maand volgend op de maand van ontvangst van de schriftelijke opzegging.
 • 2.3 Bij tussentijdse uitschrijving gedurende het jaar , vervalt de korting die behoorde bij het vooruit betalen. (zie ook punt 4.2)
 • 2.4 Een knipkaart is te gebruiken binnen 1 cursusjaar  en is niet opzegbaar binnen dit cursusjaar. Er volgt geen restitutie.
 • 2.5 Een groepsles kan niet gedurende het cursusjaar worden beëindigd.

 

Lessen en verhindering

 • 3.1 Tenzij anders is vermeld worden de lessen en ensembles gegeven in de schoolperiodes van het voortgezet onderwijs.
 • 3.2 Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. De gemiste les wordt in beginsel niet ingehaald. Bij verhindering wegens langdurige ziekte, kan een verzoek om lesgeldvermindering worden gedaan.
 • 3.3 Bij meer dan 2 gemiste lessen door ziekte van docent zullen de lessen worden ingehaald of zal  vermindering van lesgeld plaatsvinden.

 

Lesgeld en betaling

 • 4.1 De lessen dienen vooraf betaald te worden.
 • 4.2 Het totaal verschuldigde bedrag van de wekelijkse- en tweewekelijkse lessen kan worden voldaan in 1 termijn, 2 termijnen, 4 termijnen of 10 termijnen.
  Indien u  op het inschrijfformulier heeft gekozen voor betaling in 10 termijnen, dient het lesgeld uiterlijk te zijn bijgeschreven op 15 september en op de eerste van de maanden oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei en  juni.
  Indien u  op het inschrijfformulier heeft gekozen voor betaling in 4 termijnen, dient het lesgeld uiterlijk te zijn bijgeschreven op 15 september en de eerste van de maanden, november, februari en april. Voor betaling in 4 termijnen geldt een korting van 5%. Deze korting is berekend op jaardeelname. Bij tussentijdse opzegging, gedurende het jaar, vervalt deze korting.
  Indien u  op het inschrijfformulier heeft gekozen voor betaling in 2 termijnen, dient het lesgeld uiterlijk te zijn bijgeschreven op 15 september en op de eerste van de maand februari. Voor betaling in 2 termijnen geldt een korting van 10 %. Deze korting is berekend op jaardeelname. Bij tussentijdse opzegging, gedurende het jaar, vervalt deze korting..
  Indien u  op het inschrijfformulier heeft gekozen voor betaling in 1 termijn, dient het lesgeld uiterlijk te zijn bijgeschreven op de 15 september. Voor betaling in 1 termijn geldt een korting van 20%. Deze korting is berekend op jaardeelname. Bij tussentijdse opzegging, gedurende het jaar, vervalt deze korting.
 • 4.3 Knipkaarten en incidentele lessen dienen in 1 keer voorafgaand aan de (eerste) les te worden betaald.
 • 4.4 Over lesgeld betreffende leerlingen/cursisten van 21 jaar en ouder, wordt BTW in rekening gebracht. Tussentijdse BTW-wijzigingen worden doorberekend.
 • 4.5 Lesgeld kan gestort worden op  rekeningnummer doedab. Dit rekeningnummer staat op de website en factuur vermeld.
 • 4.6 Bij wanbetaling zullen de lessen helaas worden stopgezet totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. Incassokosten worden  wel doorberekend.

 

Overig

 • 5.1 doedab is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten of accessoires van de student als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de student in en rondom de lesruimte.
 • 5.2 doedab biedt de mogelijkheid tot het volgen van 1 proefles. Voor deze les vragen we een bedrag voorafgaand aan de les. Als daarna gekozen wordt voor het volgen van  lessen bij doedab is de proefles gratis en zal deze verrekend worden in eerstvolgende factuur.
 • 5.3 De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.
 • 5.4 Hoe doedab omgaat met uw privacy kunt u lezen in de privacy verklaring. Deze is te vinden op de website van doedab.

voor muzieklessen en meer

Voor GRATIS proefles

bel 058-2139769